Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie

Huidig pad: Home

Algemene voorwaarden

Annuleren of verzetten van afspraken

Als u verhinderd bent of u wilt een afspraak verzetten, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de praktijk via het telefoonnummer 06-425 49 326. In geval er minder dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd ben ik genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Betaling

Aan het eind van iedere maand krijgt u digitaal een nota toegestuurd via een facturatiekantoor. U dient deze nota binnen 14 dagen aan de praktijk te voldoen onafhankelijk van een vergoeding door de zorgverzekeraar. In geval van coaching of zelf betalen-tarief kunt u deze nota niet alsnog bij uw zorgverzekeraar declareren.

Waarborgen en klachten

De zorg die wordt verleend in de psychologenpraktijk is in overeenstemming met de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en conform de landelijk erkende behandelrichtlijnen zoals o.a. opgesteld door de VGCt. Tevens is de praktijk gehouden aan de bepalingen in de "Beroepscode voor psychologen" opgesteld door het NIP.

Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over de hulpverlening dan stel ik het op prijs wanneer u dit aan mij kenbaar maakt. Wij kunnen dan proberen samen tot een oplossing te komen. Mocht u daarna ontevreden blijven over het beroepsmatig handelen, dan kunt u een klacht indienen door een klachtenformulier (Word-versie of pdf-versie; links openen in een nieuw venster) in te vullen en deze te sturen naar nip@klachtencompany.nl.

De praktijk is via haar beroepsvereniging het NIP aan gesloten bij een erkende geschillencommissie in het kader van de Wkkgz. Meer informatie vindt u in het "Klachten- en geschillenregelement psychologische zorg WKKGZ" (pdf-document, opent in een nieuw venster). Daarnaast wordt de kwaliteit van Psychologenpraktijk Ootes gegarandeerd met het wettelijk vastgestelde en door NZa en ZiNL goedgekeurde Kwaliteitsstatuut van de praktijk.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Terug naar top


Ootes kinder jeugd psycholoog opvoeding lichamelijke klachten zwangerschap vruchtbaarheid ziekte coping rouw zingeving relatie communicatie medisch mindfulness EMDR leertherapie supervisie